top of page

Санхүүгийн систем

greenfinance screenshot
Services

Green Finance гэж

Анхан шатны баримтын бүртгэлээс эхлэн, бүхий л бүртгэлийг ерөнхий дэвтэрт дансны төлөвлөгөөний дагуу төвлөрүүлэн бүртгэж, НББОУС, СТОУС-ийн дагуу тайлан бэлдэх, удирдлагын шийдвэр гаргалтанд хэрэгтэй мэдээллээр хангах үйл ажиллагаануудыг нэг дор нэгтгэсэн систем юм

 

Gradient Background

Үндсэн модуль

Тайлан шинжилгээ

Санхүүгийн тайлан, Удирдлагын тайлан, Шинжилгээний тайлан, Татварын тайлан, Төсвийн модуль

Ерөнхий дэвтэр

Дансны төлөвлөгөө, Журнал байгуулах, Модулиас журнал татах, Журнал шалгах, Журнал ЕД-т шилжүүлэх, ЕД гүйлгээ дэлгэрэнгүй тайлан, Шалгах баланс

Авлага

Харилцагч, Авлага үүсгэх,
Харилцагчийн төлбөр, Урьдчилж орсон орлого, Давтагддаг авлага, eBarimt, Тайлан

Өглөг

Бэлтгэн нийлүүлэгч, Өглөг үүсгэх, Урьдчилж гарсан тооцоо, Чек хэвлэх, Төлбөр хийх Давтагддаг өглөг, eBarimt, Corporate gateway
Тайлан

Мөнгөн хөрөнгө

Бэлэн мөнгөний орлого, зарлага, Бэлэн мөнгөний гүйлгээ шалгах, Дансны тохиргоо, Мөнгөн хөрөнгийн тайлан

Үндсэн хөрөнгө

Ангилал, Гүйлгээ, Элэгдэл тооцох, Авлага/Өглөг үүсгэх, Дансны тохиргоо, Тооллого, Эд хариуцагч, Тайлан

Олон валют

Валют, Ханш, Тохиргоо, Ханшийн тэгшитгэл

Ажлын захиалга

Ажлын захиалга, Ажлын төлөвлөгөө, БМ ажил руу оруулах, Тайлан

Түрээс

Түрээсийн мэдээлэл, Үйл ажиллагааны түрээс, Санхүүгийн түрээс, Тооцоо хийх, Тайлан

Нэмэлт боломжууд

Төсвийн байгууллага

Төрийн төсөвт байгууллагуудад зориулсан модулиудтай.

Дашбоард

Динамик дашбоардын системүүдтэй холбогдож мэдээллээ хянах боломжтой.

Нээлттэй бодлого

API сервесүүдтэй. Мөн интеграцийн нээлттэй бодлогыг баримталдаг.

Gradient Background

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Та доорх мэдээллийг бөглөснөөр бид тантай эргэн холбогдох болно.

Баярлалаа.

bottom of page